590 lat temu w Grodnie podpisano unię polsko-litewską. Unia Grodzieńska z 1432 roku była ostatnią z czterech unii zawartych za życia Władysława Jagiełły.

Unia była odpowiedzią na zamieszanie, jakie wybuchło na Litwie po śmierci Wielkiego Księcia Witolda w 1430 roku. Problemem stało się następstwo tronu – nie było jasne, kto powinien zająć miejsce Witolda w Wilnie. Jagiełło zdecydował się poprzeć swojego najmłodszego brata, Świdrygiełłę – Bolesława, którego na władcę Litwy wybrali lokalni możnowładcy. Okazało się jednak, że decyzja z 1430 roku była błędna – nowy wielki książę już wcześniej ujawnił się jako przeciwnik unii Polski z Litwą i niemal natychmiast wystąpił przeciwko swojemu bratu, dążąc do niezależności Litwy. Wspierali go w tym Krzyżacy, cesarz oraz Moskwa.

książę witold kiejstutowicz - Szukaj w Google | Великий князь, Исторические персонажи, Литва

Wielki Książę Litewski Witold

Polscy i litewscy historycy od dawna próbują zrozumieć motywy Świdrygiełły. Oskar Halecki twierdził, że nowy wielki książę opowiadał się za unią państwową z Polską, ponieważ była ona korzystna dla Litwy, a konflikt dotyczył jedynie litewskich aspiracji do równouprawnienia. Ludwik Kolankowski uważał, że niechęć Świdrygiełły do zerwania z Polską była widoczna w fakcie, że dopiero w 1431 roku zaczął szukać sojuszników. Jednak źródła wskazują na coś innego: wiemy, że Świdrygiełło już w 1429 roku, za życia Witolda, próbował nawiązać przyjaźń z cesarzem. Po 1430 roku zgłaszał także gotowość przyjęcia korony królewskiej i obiecywał cesarzowi, że odciągnie Mołdawię od sojuszu z Polską i Turcją. Wojna domowa, która wybuchła z jego inicjatywy w 1432 roku, trwała aż 7 lat.

Zygmunt Kiejstutowicz, brat Witolda, stanął po stronie króla polskiego w konflikcie, zawierając w październiku 1432 roku nową unię z Polską w Grodnie. Na mocy tej unii, to Zygmunt, a nie Świdrygiełło, miał objąć tron w Wilnie, jednocześnie potwierdzając główne postanowienia unii horodelskiej. Oba państwa pozostały zjednoczone, broniąc się przed wpływami Krzyżaków i Moskwy. Wołyń pozostał przy Litwie, a Podole Zachodnie przy Polsce. Dzięki wsparciu Zygmunta, Świdrygiełło został wkrótce pokonany – miało to miejsce pod Wiłkomierzem w 1435 roku. Na Litwę powrócił dopiero w 1440 roku, kiedy tron wielkoksiążęcy objął Kazimierz Jagiellończyk.

Wkrótce po śmierci Jagiełły w 1434 roku więzi między Polską a Litwą osłabły. Król Władysław Warneńczyk, skierował swoją uwagę na Węgry, które wkrótce połączył z Polską unią personalną. Tymczasem Litwa, pod rządami jego brata Kazimierza od 1440 roku, stała się praktycznie niezależnym państwem. Unie zawarte przez Jagiełłę zostały zerwane. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1447 roku, kiedy Kazimierz Jagiellończyk objął polski tron.

Na podst. polskieradio.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)