Polska domaga się od Niemiec odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych – czytamy w nocie dyplomatycznej wysłanej do Berlina.

Polska – jak poinformowano w komunikacie MSZ – domaga się od Niemiec odszkodowania za straty materialne i niematerialne wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych, zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz ich rodzinom wyrządzonych im szkód i krzywd, a także podjęcia systemowych działań mających na celu zwrot zagrabionych z Polski w trakcie wojny dóbr kultury, które znajdują się obecnie w Niemczech.

Odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych; zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd; podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec; zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych

– wskazało MSZ w komunikacie.

W nocie jest mowa także o współpracy z naszym krajem w zakresie upamiętnienia ofiar II wojny światowej i podjęcie przez władze niemieckie działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków.

W nocie użyte zostało pojęcie >>odszkodowania<< a nie >>reparacje<<, gdyż to pierwsze sformułowanie ma charakter zdecydowanie szerszy i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia opisane w treści noty

– podkreślono w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

To nie koniec zabiegów dyplomatycznych strony polskiej.

Rachunek strat wojennych spowodowanych przez ZSRR zostanie przygotowany w oparciu o badania analogiczne do tych, które doprowadziły do sporządzenia Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, zgodnie z uchwałą Sejmu RP

– napisano w nocie.

Strona niemiecka jak dotąd twierdziła, że kwestie reparacji zostały już uregulowane za czasów komunistycznych, gdy władze w Polsce rzeczywiście podległe były pod zwierzchników z Moskwy. Teraz zabiegi dyplomatyczne mają pomóc na nowo podjąć starania o wypłatę należnego Polsce odszkodowania.

Źródło: TV Trwam News 

Fot. Twitter

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)