Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze strony białoruskiej wzięły w nim udział dyrektor Departamentu Pomocy Prawnej Centrum Białoruskiej Solidarności Olga Dobrowolska i doradczyni biura Swietłany Сichanowskiej ds. prawnych, Krystyna Richter.

Uczestnicy spotkania omówili szereg kwestii dotyczących Białorusinów, którzy przeprowadzili się do Polski. Pierwszym ważnym tematem stała się legalizacja dzieci obywateli Białorusi urodzonych w Polsce. Ze względu na brak odpowiednich dokumentów potwierdzających obywatelstwo białoruskie, rodziny te napotykają trudności w legalizacji statusu swoich dzieci. W MSWiA oświadczono, że otrzymują oni wnioski w tej sprawie od Białorusinów i zapewnili, że kwestia ta jest priorytetem.

Omówiono również temat polskiego dokumentu podróży. Przedstawiciele demokratycznej Białorusi zaproponowali, aby uznać dokument podróży za dowód tożsamości. W interpretacji tego zagadnienia strony doszły do porozumienia.

Białoruska strona zaproponowała wydłużenie okresu ważności polskiego dokumentu podróży. Obecnie nie jest to możliwe z przyczyn technicznych, ale grupa robocza będzie kontynuować rozmowy na ten temat na kolejnych spotkaniach.

Poruszono również kwestię uzyskania dokumentu podróży przed upływem ważności białoruskiego paszportu. MSWiA obiecało omówić ten temat i udzielić odpowiedzi.

Kolejna propozycja ze strony białoruskiej dotyczyła przedłużenia terminu składania wniosków o wydanie polskiego dokumentu podróży dla Białorusinów posiadających zezwolenie na pobyt czasowy (z wyjątkiem wydanego na podstawie wizy humanitarnej) po 31 grudnia 2023 roku. Obiecano, że ta kwestia zostanie przedyskutowana z właściwym ministrem.

Przedstawiciele polskiego MSWiA zapewnili, że grupa robocza będzie kontynuować działania poza formatem politycznym na poziomie konsultacji i wymiany wiedzy eksperckiej, co umożliwi opracowanie profesjonalnych i praktycznych rozwiązań dla poprawy sytuacji Białorusinów w Polsce.

Źródło: wb24.org, t.me/cbs_help

Fot. belarusam.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
5 (1 vote)