Dyrektor Departamentu Pomocy Prawnej Centrum Białoruskiej Solidarności w Warszawie, Olga Dobrowolska, otrzymała oficjalną interpretację od polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie tego, czym jest polski dokument podróży dla cudzoziemca.

Zgodnie z interpretacją MSWiA, dokument ten jest równoważny paszportowi wydanemu obywatelom Polski. Może on służyć nie tylko do przekraczania granic, ale również do potwierdzania tożsamości jego posiadacza.

W swojej interpretacji MSWiA zaznaczyło również, że przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt tymczasowy lub stały, jak również o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, cudzoziemiec może przedstawić ważny polski dokument podróży, jeśli nie ma możliwości złożenia swojego białoruskiego paszportu lub innego dokumentu podróży.

W ten sposób Białorusini będą mogli korzystać z polskiego dokumentu podróży jako dokumentu potwierdzającego ich tożsamość:

  • w urzędach administracyjnych;
  • w bankach;
  • podczas przekraczania granic;
  • w innych sytuacjach wymagających potwierdzenia tożsamości.

Ta interpretacja może stać się ważnym argumentem w sytuacjach spornych i ma istotne znaczenie dla obywateli Białorusi w Polsce. Szczególną aktualność ta sprawa zyskała po tym, jak Łukaszenka pozbawił Białorusinów za granicą możliwości wymiany przeterminowanych dokumentów bez konieczności przyjazdu na Białoruś.

Źródło: wb24.org, t.me/cbs_help/3733

Fot. mos.cudzoziemcy.gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)