Polska przedłużyła uproszczoną procedurę wydawania dokumentu podróży dla Białorusinów do 30 czerwca 2024 roku. Obywatele tego kraju nadal będą zwolnieni z opłat za jego wydanie.

Składanie wniosku według uproszczonej procedury oznacza, że:

  • wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca może ubiegać się również osoba, która dotąd nie posiadała dokumentu podróży,
  • nie ma konieczności wykazywania, że nie jest możliwe otrzymanie przez tę osobę nowego dokumentu podróży u władz państwa jej obywatelstwa,
  • osoba, która ubiega się o wydanie dokumentu, może posiadać zezwolenie na pobyt czasowy udzielone również na innej podstawie niż przepis art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Dokument podróży dla cudzoziemca to dokument tożsamości obcokrajowca w Polsce, który nie posiada podobnych dokumentów wydanych przez kraj swojego pochodzenia, umożliwiający między innymi przekraczanie polskiej granicy zarówno przy wjeździe, jak i przy wyjeździe. Polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez 1 rok od daty jego wydania.

Ostatnio Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprecyzowało, że polski dokument podróży dla cudzoziemca służy nie tylko do przekraczania granicy, ale także do potwierdzenia tożsamości. Zaznaczono tam, że przy składaniu wniosku o czasowe lub stałe zezwolenie na pobyt, a także o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, cudzoziemiec może przedstawić ważny polski dokument podróży, jeśli nie ma możliwości przedstawienia swojego białoruskiego paszportu lub innego dokumentu podróży.

Źródło: wb24.org/gov.pl/euroradio

Fot. gov.pl

Wysyłam
Ocena czytelników
0 (0 głosów)